ക്ലാസില്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള വീഡിയോകള്‍ 'പഠനവിഭവങ്ങള്‍'എന്ന പേജില്‍ നിന്നും download ചെയ്യാവുന്നതാണ്..ക്ലാസ് 7 അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം-യൂണിറ്റ് 1- മണ്ണില്‍ പൊന്നു വിളയിക്കാം..യൂണിറ്റ് 5 -വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോള്‍...ക്ലാസ് 6 അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം-യൂണിറ്റ് 5- ആഹാരം ആരോഗ്യത്തിന് ക്ലാസ് V സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം-യൂണിറ്റ് 7-ഇരുമ്പൊരുക്കിയ മാറ്റങ്ങള്‍,യൂണിറ്റ് 8 അഹിംസ, അറിവ്, അധികാരം... 'പഠനവിഭവങ്ങള്‍'എന്ന പേജില്‍ നിന്നും വീ‍ഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം......

Sunday, 20 September 2015

അന്വേഷണാത്മക ശാസ്ത്രപഠനം

സ്ക്കൂള്‍ പറമ്പിലെ മണ്ണ് അസിഡിക്കോ ആല്‍ക്കലൈനോ?
കുട്ടികളുടെ മണ്ണ് പരിശോധന
സ്ക്കൂള്‍ പറമ്പിലെ വിവിധസ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച മണ്ണിന്റെ pHമൂല്യം കണ്ടെത്തുന്നു.

ക്ലാസ് VII
അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം
യൂണിറ്റ്  3 ആസിഡും ആല്‍ക്കലിയും


No comments:

Post a Comment